اخبار: 

تقدیر و تشکر از عاملین فروش برتر گواه

در راستای اجرای اهداف شركت گواه در خصوص افزایش فروش و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ، بدینوسیله ذیلاً از عاملیت های فروشی كه با حسن عملكرد خود ما را در تحقق و اعتلای اهداف سازمانی یاری نموده اند ، تقدیر و تشكر بعمل می آوریم .

 

- جناب آقای عرب بنادكی
  • مدیریت محترم عاملیت كد 9206 ـ یزد
- جناب آقای محمدعلی ترابی
  • مدیریت محترم عاملیت كد 9207 ـ اصفهان
- جناب آقای میرسلطانی
  • مدیریت محترم عاملیت كد 8008 ـ تهران
- جناب آقای جعفر زارعی صالح آباد
  • مدیریت محترم عاملیت كد 9507 ـ سبزوار
- سركار خانم مریم شكوهی
  • مدیریت محترم عاملیت كد 9602 ـ بندرعباس
- جناب آقای كیومرث شهابی
  • مدیریت محترم عاملیت كد 9112 ـ‌ تهران
- جناب آقای گیوه ای
  • مدیریت محترم عاملیت كد 9115 ـ تهران
- جناب آقای مهدی شهابی
  • مدیریت محترم عاملیت كد 8019 ـ تهران
- جناب آقای رامین براز
  • مدیریت محترم عاملیت كد 9802 ـ بیجار