ليست نمايندگي هاي فعال شركت گواه
ردیفنام نمـاينـدگـي كـد استانشهرستـانساعت كاري نمايندگي هااطلاعات بیشتر
1نمایندگی مركـزي1111تهـــرانتهـــران7 :30 - 17 :30
2شركت ستاره ديزل البرز1118البرزآبيك7 :30 - 17 :30
3آقاي ملامحمد كريمي1119قمقم7 :30 - 17 :30
4آقاي بابائــي 1204اردبيــــلاردبيل8 :30 -13 14:30 - 18 نيمه اول سال 14:30 - 19 نيمه دوم سال
5شركت امين خودرو 1215يزد مهريز7 :30 - 17 :30
6شـركت حمل و نقل توكـا1307اصفهــانمبارکه7 :30 - 17 :30
7آقاي صفـرنـورالـه1320اصفهــاننجف آباد7 :30 - 17 :30
8آقاي عطايي1409آذربايجان غربیارومیه7 :30 - 17 :30
9ناوگان گستر آذر پارت1414آذربايجان شرقيممقان8:30 - 16
10شرکت مرصادخودرو بستان آباد1509آذربايجان شرقيبستان آباد7 :30 - 17 :30
11آقای علائی باهر1510آذربايجان شرقيتبـريز8 -13 14 - 17 : 30
12هادی بهرام شتربان1512آذربایجان شرقیتبریز7 :30 - 17 :30
13آقاي يـارمـرادي 1604كـرمانشـاهكرمانشاه8 -12 14 - 17 : 30
14آقاي علي آبادي1708بوشهربرازجان7 :30 - 17 :30
15آقاي بهمنيان1709فارسكوار7 :30 - 17 :30
16آقاي اسکندر برامکی1710فارسنورآباد ممسنی7 :30 - 17 :30
17سلیمان مکرم اکبرآبادی1711فارسشيـراز7 :30 - 17 :30
18آقاي نيـك آئيـن1909تهـــرانتهـــران8 -18
19شركت ستاره پارسیان جهان1919البرزكـــرج7 :30 - 17 :30
20آقاي جهانگیر ميـرزا امـرجي 1922تهـــرانقيام دشت7 :30 - 17 :30
21آقاي دل افروز1937خوزستانانديمشك7 :30 - 17 :30
22نورافشان1938خوزستان بهبهان
23آقای احمدیان دهکردی2001چهارمحال بختیاریشهرکرد7 :30 - 17 :30
24 شرکت خودرو دیزل بروجن2002چهارمحال بختیاریبروجن7 :30 - 17 :30
25دیزل خودرو خوزستان2119خوزستاندزفول7 :30 - 17 :30
26شـركت خاورنگهـدار2212خــراسـان رضویمشـهـد7 :30 - 17 :30
27آقاي نجفـي گـل 2214خــراسـان رضویمشـهـد7 :30 - 17 :30
28آقاي قربانپور2217خراسان جنوبیقائن8- 14 16 - 19:30
29آقای زارعی2222خــراسـان رضویسبزوار7 :30 - 17 :30
30شـركت شتـاء خـاص 2301قزوینقزوينشنبه تا چهارشنبه : 13 - 8 و بعداظهر : 18 - 15 پنج شنبه : 13 - 8
31آقاي عبـاسيـون 2304زنجــانزنجان8 - 17
32آقاي نيشابوري 2402سمنان شاهرودصبح : 13:30 - 8 بعداظهر : 18:30 - 45 :15
33آقاي افضـلي2505سيستان وبلوچستانزاهدان7 :30 - 17 :30
34شرکت کرمان صنعت حامد2809کرمانکرمان7 :30 - 13 15 :30 - 18 :30
35آقای جویا جمشیدی3101مازندرانآمـل7 :30 - 17 :30
36آقای شجاعی3113گلستانگنبدکاووس7 :30 - 17 :30
37شركت پارس ديزل ساوه 3210مــركـزيسـاوه7 :30 - 17 :30
38آقای روراست 3309همدانهمدان7 :30 - 17 :30
39آقاي نامـي3501اصفهـــــانكاشان7 :30 - 17 :30
40آقاي ابريشمي3503يــــــزديـــــزد7 :30 - 17 :30